Топ категории
Категории
+359886898849
0
0 продукт(а) - 0.00лв.

Общи условия за ползване

Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за използване на интернет страницата www.italiashop.bg, както и реда, начина и условията за сключване, изменение и прекратяване на договори за продажба от разстояние между:

Търговско дружество „Италияшоп“ ЕООД, ЕИК 205023599, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Лозенец, ул. Кожух планина“ № 15, ет.2, ап.6, тел: 0700 17 227, адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Лозенец, ул. Цветна градина № 72, e-mail: info@italiashop.bg, представлявано от Даниеле Верокио, /дружество – администратор на интернет страницата www.italiashop.bg /, наричано по-долу за краткост Търговец, от една страна и

Посетителите на интернет страницата www.italiashop.bg /сайта/, наричани по-долу за краткост Потребители, от друга страна.

Общи положения

 Чл.1. Настоящите Общи условия са публикувани на видно място на интернет страницата www.italiashop.bg и обвързват всички Потребители, които използват функционалностите на сайта.

 Чл.2. Приемането на настоящите Общи условия от Потребителя се извършва чрез маркиране на полето „Запознах се с общите условия и ги приемам“ в рамките на процедура по регистрация, при заявка на поръчка от Потребител със статут на „гост“ или при заявка за публикуване на мнение/коментар за дадена стока.

 Чл.3. Приемането на настоящите Общи условия от Потребителите е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Търговеца и съответния Потребител и за доставка на поръчаните стоки.

 Чл.4. Търговецът си запазва правото, при необходимост, да актуализира и изменя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила от датата на тяхното публикуване на интернет страницата www.italiashop.bg.

 Чл.5. Промените в Общите условия имат сила за Потребителите – физически лица по заварени правоотношения, в случай че същите са били уведомени за тях в седемдневен срок от публикуването им, на предоставен от Потребителя телефон или адрес за кореспонденция. В този случай, ако Потребителят не е съгласен с измененията може да се откаже от договора, без да дължи обезщетения или неустойки, или да продължи изпълнението му съгласно Общите условия преди изменението. Тези права Потребителят може да упражни в едномесечен срок от уведомлението чрез писмено съобщение до Търговеца, в противен случай се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражение и го обвързва.

 Чл.6. В случай че някоя разпоредба на настоящите Общи условия се окаже недействителна, то това не влече недействителност на останалите разпоредби, които запазват силата си в отношенията между страните.

Характеристики на сайта

 Чл.7. Сайтът представлява електронен магазин, посредством който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлагани стоки, включително, но не само и:

 • да извършат регистрация и създават профил за преглеждане на сайта и стоките, предлагани на него; да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, както и други, допълнително предоставени функционалности;
 • да изпращат заявки за покупка като “гости” на страницата, без предварително създаване на клиентски профил;
 • да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Търговеца, съгласно поддържаните на страницата електронни средства за разплащане;
 • да получават информация за нови стоки, предлагани на страницата;
 • да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Търговеца, както и да бъдат уведомявани за правата и задълженията им, произтичащи от закона във връзка със сключените договори.

Регистрация

 Чл.8. Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима само при ползването на определени функционалности на сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите свободно без регистрация.

 Чл.9. След осъществяване на процедурата по регистрация на Потребителя ще бъде създаден профил на страницата, посредством който същият може да извършва покупки, да проследява доставка на стоките, да участва в различни томболи с наградни точки, когато такива се организират от Търговеца, да получава информационни бюлетини, както и да използва допълнителни функционалности на сайта.

 Чл.10. При регистрацията на сайта Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма. С извършването на успешна регистрация Потребителят дава изричното си съгласие, чрез формата при регистрация на сайта, с него да се свързват трети лица, включително, но не само куриери и други, с цел уточняване на детайли относно направената поръчка и последващата доставка на стоката.

 Чл.11. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведоми незабавно Търговеца, в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

 Чл.12. Търговецът има право по свое усмотрение и без да дължи предизвестие и/или обезщетение да прекрати регистрацията на Потребителя на сайта, в случай че установи, че последният използва сайта в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практики в електронната търговия.

Поръчка на стоки

 Чл.13. За да направи поръчка Потребителят следва да добави избраните продукти в потребителската „кошница“, да въведе необходимите данни за доставка и начин на плащане и да потвърди направената поръчка. Поръчка може да бъде направена и без предварителна регистрация на страницата, както и по телефона.

 Чл.14. Всяка добавена в „кошницата“ стока може да бъде закупена, ако е налична. Добавянето на стока в „кошницата“, без поръчката да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката.

 Чл.15. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано на сайта.

 Чл.16. При изчерпана наличност на поръчани продукти Търговецът задължително уведомява Потребителя, като уточнява допълнителни възможности за поръчка и приблизителен срок на доставка.

 Чл.17. След генериране на поръчка Потребителят получава потвърждение на електронната си поща, че поръчката е получена, а след обработката на поръчката от Търговеца, Потребителят получава уведомление на електронната поща, че същата е изпратена по куриер.

 Чл.18. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Търговеца и Потребителя се смята за сключен към момента на получаването от страна на Потребителя на електронното уведомление, че стоката от поръчката е изпратена по куриер, както и номера на съответната товарителница. Уведомлението се изпраща на електронния адрес, посочен от Потребителя при регистрацията му на сайта, респективно при подаване на съответната поръчка.

 Чл.19. Потребителят се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Търговеца във връзка с поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращане на поръчката. Търговецът не носи отговорност за изцяло неизпълнена или неточно изпълнена поръчка, в случай че Потребителят е предоставил невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като при тези обстоятелства Търговецът има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на страницата.

 Чл.20 /1/. Търговецът има право да откаже да изпълни (да анулира) направена от Потребител поръчка, без да дължи каквито и да било обезщетения или неустойки, в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката – издател на картата на Потребителя на трансакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на парична трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметката на Търговеца при онлайн плащане;
 • предоставените от Потребителя данни в сайта са непълни и/или грешни.

/2/. В случай на отказ на Търговеца да изпълни поръчката, всички заплатени от Потребителя във връзка с нея суми се възстановяват обратно. Търговецът има право да удържи от получената сума единствено цената на доставката, тогава, когато поръчката не е изпълнена поради грешно/непълно/невярно предоставени от Потребителя данни за доставка.

 Чл.21. От интернет страницата могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които могат да бъдат добавени в пазарската „кошница“ на Потребителя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез страницата стоки, включително, но не само технически характеристики, инструкции за употреба и т.н. са предоставени от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като Търговецът не носи отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация; вярна информация, представена по заблуждаващ начин; при разминаване между представеното фактически и действителното положение, както и при печатни грешки.

Цена и начин на плащане

 Чл.22. Представените на страницата цени на стоки са крайни, обявени са в лева (BGN) и включват всички дължими данъци и такси, без цената за доставка, която е посочена отделно.

 Чл.23. /1/ Разходите за доставка на поръчаните стоки до адрес на територията на Република България са както следва: 

 • доставката на стоки на стойност до 100 лв. за цялата страна е на цена от 5,50 лв. с ДДС до офис на „Спиди“ АД и на цена от 6,90 лв. с ДДС до точен адрес;
 • във всички случаи доставката на машини е на цена от 10,90 лв. с ДДС;
 • доставката на стоки на стойност над 100 лв., с изключение на машини, е безплатна.

/2/. Цената за доставка е включена в общата стойност на фактурата, освен когато Търговецът е обявил преференциални условия с безплатна доставка.

Чл.24. Потребителят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:

 • наложен платеж;
 • плащане с банкова карта;
 • банков превод.

 Чл.25. Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок от 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок Търговецът не поема отговорност за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

 Чл.26. Търговецът има право едностранно да променя посочените на страницата цени, без да уведомява Потребителите за това, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на страницата. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на страницата по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

 Чл.27. Заявявайки желание за покупка на стоки от разстояние, посредством плащане чрез банкова карта или банков превод, Потребителят се съгласява да предостави депозит на Търговеца в размер на цената на избраната стока и стойността на транспортната услуга. След доставка на стоката Търговецът автоматично приема предоставения депозит за заплащане по договора за покупко-продажба и доставка на стоки от разстояние.

 Чл.28. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път Търговецът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Потребителя. Търговецът препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива по банков път.

 Чл. 29. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод за плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или не функционира поради причини, които не могат да се вменят във вина на Търговеца.

 Чл.30. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на страницата, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Търговецът има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя за анулираната поръчка, ако има такива.

Доставка

 Чл.31. Доставката на поръчаните стоки се извършва чрез куриерска фирма. При доставката Потребителят подписва протокол за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката.

 Чл.32. Сроковете за доставка на поръчани чрез интернет страницата стоки са следните:

 • за стоки поръчани до 14 часа българско време - 24 часа, считано от деня, следващ деня, в който е потвърдена поръчката;
 • за стоки поръчани след 14 часа българско време - 48 часа, считано от деня, следващ деня, в който е потвърдена поръчката.

 Чл.33. Сроковете за доставка могат да бъде удължени при официални празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Търговецът си запазва правото едностранно, без да информира Потребителя, да удължава посочените срокове за доставка с до седем дни. За последващо забавяне, извън посоченото в предходното изречение, Търговецът задължително уведомява своевременно Потребителя.

 Чл.34. Срокът за доставка на стока, която към момента на поръчката не е налична в склада на Търговеца, подлежи на допълнително уточнение между Търговеца и Потребителя.

 Чл.35. В случай че Търговецът не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да му възстанови всички получени от него суми в 14-дневен срок от получаване на заявката за доставка.

 Чл.36. Търговецът не носи отговорност за закъснение, породено от действията на  куриерската фирма и/или нейни служители.

 Чл.37. Търговецът няма задължение за монтаж и инсталация на доставените стоки, освен ако за закупената стока не е посочено друго.

 Чл.38. Собствеността върху стоката се прехвърля от Търговеца с предаването и на Потребителя и след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката се удостоверява с подписа на Потребителя на транспортния документ (приемо-предавателния протокол), предоставен от куриера.

 Чл.39. С полагането на подпис на приемо-предавателния документ Потребителят овластява куриера да предаде от негово име на Търговеца сумата по общата стойност от фактурата за доставената стока, при избран метод на плащане наложен платеж.

 Чл.40. /1/ Рискът от загуба или повреда на стоката преминава от Търговеца върху Потребителя в момента, в който той или посочено от него лице, различно от превозвача, приеме стоката.

 /2/ В случай че Потребителят е избрал по собствено желание куриерска фирма, с която Търговецът няма договорни отношения, за доставка на своята поръчка или е възложил на такава връщане на стоката обратно към Търговеца, то рискът от загуба или повреда на стоката при доставката е изцяло за сметка на Потребителя.

 Чл.41. Стоката се предава на лицето, посочено като получател от Потребителя в поръчката, след представяне на необходимите документи  и подписване на приемо-предавателен протокол.

 Чл.42. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

 • на служебен адрес - на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката;
 • на домашен адрес - на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката и връзката му с получателя.

 Чл.43. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Търговеца и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение, не по вина на Търговеца и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай Търговецът има право да задържи от получената от Потребителя сума, сума равна на стойността на доставката. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, в които получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

 Чл.44. Поръчките до адрес се извършва до входната врата на сградата, при осигурен достъп или до границата на дворното място, или до офис на куриерска фирма.

Преглед на стоката. Рекламации и законова гаранция.

 Чл.45. При извършване на доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, липса на придружаващи аксесоари и/или документи, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява Търговеца на следната електронна поща за връзка: info@italiashop.bg.

 Чл.46. При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока  и установени липси в окомплектовката се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или Потребителят не уведоми незабавно Търговеца, се счита, че стоката е одобрена и същият губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

 Чл.47. При несъответствие на стоката с договора за продажба Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Търговеца да приведе стоката в съответствие с него.

 Чл.48. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Този срок спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на стоката или за постигане на споразумение между Търговеца и Потребителя за решаване на спора.

 Чл.49. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца от доставката на стоката, се счита, че е съществувало при доставянето й, освен ако се установи, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката.

 Чл.50. Приемането на рекламации се извършва в работното време на Търговеца във всеки един негов търговски обект, на неговия адрес на управление или на електронната поща info@italiashop.bg. Адрес за жалби: гр. София, ул. Цветна градина № 72, „Еспресо кафе“ ЕООД, за техническа поддръжка 0700 17 227. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на Потребителя.

 Чл.51 /1/. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба и рекламацията е направена своевременно, Търговецът е длъжен да я приведе в съответствие с договора. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

 /2/ В случаите по ал.1 Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избрания от него начин на обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 /3/ Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на Търговеца, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 • стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 • значимостта на несъответствието;
 • възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл.52 /1/. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец от предявяването на рекламацията.

 /2/. Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея или Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, то същият има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.

 /3/. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя.

 /4/. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от Потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на Потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 /5/. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 Чл.53. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Гаранционно обслужване

 Чл.54. Рискът от повреди на продукта при монтиране и/или инсталиране от Потребителя се носи изцяло от него и е за негова сметка, освен когато повредата се дължи на неправилни указания за монтиране и/или инсталиране.

 Чл. 55. Гаранционното обслужване не важи за изделия, при които са възникнали повреди вследствие на:

 • нарушени от Потребителя правила за монтаж, експлоатация, съхранение или транспортиране на стоките;
 • нарушаване на физическата цялост на изделието или при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта;
 • небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта;
 • отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, слънчево греене, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и други подобни;
 • ремонти действия в неоторизирани от Търговеца сервизи или от други лица;
 • промяна или модификация на конструкцията;
 • повреди, получени вследствие на монтирани части и аксесоари, различни от спецификацията на продукта при продажбата му;
 • при отклонения от стандартните (БДС) норми на захранващите или телекомуникационните мрежи.

 Чл.56. Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.).

 Чл.57. Поправката/ремонтът на стоки извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Търговеца да приведе стоката в съответствие с Договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Потребителя и се извършва в срок, уговорен между страните.

Отказ от договора. Връщане на стока

 Чл.58 /1/. Потребителят има право в 14 - дневен срок от получаване на стоката да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, освен допълнителните разходи за доставка, в случай че е избрал различен от стандартния най-евтин за Търговеца начин за доставяне на поръчката.

 /2/ Правото на отказ по ал.1 не се прилага при договори за:

 • доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребителя или по негова индивидуална поръчка;
 • доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, разопаковани стоки и консумативи, при които има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
 • доставка на стоки, които при разопаковането или тяхното изпробване възникват проблеми, свързани с хигиената или защитата на здравето.

 Чл.59. Когато Потребителят иска да се откаже от договора, той информира Търговеца за това в 14 - дневен срок от получаване на стоката. За да упражни правото си на отказ Потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ, съгласно Приложение № 1 към настоящите Общи условия или да зави на Търговеца недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.

 Чл.60. В случай че Потребителят упражни правото си в срока по чл.60, то същият следва да върне обратно на Търговеца стоките, предмет на договора, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от деня, в който е информирал Търговеца за отказа си от договора.

 Чл.61. Преките разходи по връщане на стоката са за сметка на Потребителя. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация, консумативи и аксесоари и без увреждания, във вида, в който е получена. Единствено допустимо е нарушена транспортна опаковка.

 Чл.62 /1/. Търговецът си запазва правото, в случай че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, износвания, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари и пр. да прецени дали да приеме върнатата стока или да задържи част от стойността на продукта – сума, която ще бъде съобщена на Потребителя след оценка на щетите.

 /2/ Потребителят отговаря за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

 Чл.63 /1/ В случай че Потребителят упражни правото си на отказ от договора, Търговецът е задължен да му възстанови в пълен размер платената за стоката сума, с изключение на допълнителните разходи за доставка, когато Потребителят изрично е избрал различен от стандартния най-евтин за Търговеца начин за доставяне на поръчката.

 /2/ Търговецът следва да възстанови сумата по ал.1 в 14-дневен срок от датата, на която Потребителят го е уведомил, че упражнява правото си на отказ от договора. Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоката обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това кое от двете събития е настъпило по-рано.

 /3/ Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Потребителя, като се използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция. За възстановяване на суми, платени с наложен платеж, Потребителят следва изрично да предостави банкова сметка. В случай на несъгласие от страна на Потребителя за предоставяне на банкова сметка, сумите ще бъдат възстановени с пощенски запис.

 Чл.64. Правото на рекламация и на отказ от договора, съгласно разпоредбите на чл.47 – 54 и чл.59 - 64 от настоящите Общи условия принадлежат единствено на физическите лица – Потребители, съгласно дефиницията дадена в Закона за защита на потребителите.

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за отказ

Защита на личните данни

 Чл.65. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Търговеца и/или упълномощени от него трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски или сервизни услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока.

 Чл. 66. Правилата относно видовете лични данни, които се събират и обработват от Търговеца, целите и срока на тяхното съхранение, предоставянето на достъп на трети лица до тях, както и правата на субектите на лични данни са уредени в Политика за защита на личните данни.

 Чл.67 /1/. Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да изпраща електронни съобщения към него, включително и информационни бюлетини или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя на интернет страницата на Търговеца.

 /2/ С приемането на настоящите Общи условия Потребителя изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по ал. 1 на този член.

Публикуване на коментари

 Чл.68. Мненията на Потребителите относно характеристиките и начина на употреба на даден продукт се поместват в раздел „Коментари“.

 Чл.69 /1/. Всеки Потребител, в момента на публикуване на мнение в посочените раздели, се задължава да спазва следните правила:

 •  да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);
 •  да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област;
 •  да използва подходящ изказ, не съдържащ обидни изрази, нецензурни думи или такива, които могат да засегнат права на трето лице;
 •  да помести правилно въведеното съдържание на сайта, като всяко мнение се  публикува в раздел „Коментари”.
 •  да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, не подвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност;
 •  да не прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки и/или услуги;
 •  да не предоставя или изисква по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
 •  да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност;
 •  да не вписва мнения, които съдържат материали с рекламен характер;
 •  да не използва този раздел като средство за комуникация с Търговеца. За тази цел ще се използват данните за контакт на Търговеца, публикувани в съответния раздел.

 /2/ В случай че Търговецът констатира нарушение на правилата по ал.1, то той си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя да публикува мнения и коментари на страницата.

 Чл.70. В момента на регистрация на дадено мнение на интернет страницата, Потребителят дават изричното си съгласие Търговецът да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

Отговорност за вреди

 Чл. 71. Търговецът не носи отговорност при пълно или частично неизпълнение на договорните си задължения поради непреодолима сила, случайно събитие, извънредна ситуация, технически проблем, разпореждане на компетентен държавен органи или друга обективна причина, която не може да му бъде вменена във вина.

 Чл. 72. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя от трети лица, с които Търговецът няма договорни отношения.

 Чл.73. Търговецът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации на трети лица относно продуктите на страницата, включително и за увреждане на здравословното състояние на Потребителите, вследствие на подобни мнения и публикации.

Информационен бюлетин

Чл.74. Информационният бюлетин на Търговеца съдържа информация относно предлаганите продукти, техните характеристики и цени, както и текущи  търговски отстъпки и промоции.

 Чл.75 /1/. Информационният бюлетин се изпраща от Търговеца на регистрираните Потребители, които са изявили съгласие за неговото получаване.

 /2/ Съгласието за получаване на информационния бюлетин може да бъде оттеглено по всяко време през секцията „Информационен бюлетин“ на страницата.

Интелектуална собственост

 Чл. 76 /1/. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на интернет страницата на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

 /2/. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, същият има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

 /3/. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на страницата на Търговеца.

Разрешаване на спорове

 Чл.77. Възникналите спорове се разрешават между страните в дух на разбирателство и взаимни отстъпки, а при невъзможност от компетентния български съд. Адрес за жалби и сигнали до „Еспресо кафе“ ЕООД: гр. София, ж.к. Лозенец, ул. Цветна градина № 72, e-mail: info@italiashop.bg

 Чл.78. Уведомяваме Ви, че можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС), които са съответните помирителни комисии към Комисия за защита на потребителите или да използвате платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

Последна актуализация 13.04.2021г.

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за функционирането на уебсайта и не могат да бъдат изключени. Такива бисквитки се задават само в отговор на направени от вас действия като език, валута, сесия за влизане, предпочитания за поверителност. Можете да настроите браузъра си да блокира тези бисквитки, но тогава нашият сайт може да не работи.

Бисквитки за Google Analytics

Тези бисквитки обикновено се задават от нашите маркетингови и рекламни партньори. Те могат да бъдат използвани от тях, за да изградят профил, който ви интересува, и по-късно да ви показват подходящи реклами. Ако не разрешите тези бисквитки, няма да имате насочени реклами за вашите интереси.

Маркетингови бисквитки

Тези бисквитки ни позволяват да измерваме трафика на посетителите и да виждаме източниците на трафик, като събираме информация в набори от данни. Те също така ни помагат да разберем кои продукти и действия са по-популярни от другите.