Топ категории
Категории
+359886898849
0
0 продукт(а) - 0.00лв.

Рекламации

Преглед на стоката. Рекламации и законова гаранция.

 Чл.1. При извършване на доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, липса на придружаващи аксесоари и/или документи, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява Търговеца на следната електронна поща за връзка: info@italiashop.bg.

 Чл.2. При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока  и установени липси в окомплектовката се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или Потребителят не уведоми незабавно Търговеца, се счита, че стоката е одобрена и същият губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

 Чл.3. При несъответствие на стоката с договора за продажба Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Търговеца да приведе стоката в съответствие с него.

 Чл.4. Търговецът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

 Чл.5. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Този срок спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на стоката или за постигане на споразумение между Търговеца и Потребителя за решаване на спора.

 Чл.6. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца от доставката на стоката, се счита, че е съществувало при доставянето й, освен ако се установи, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката.

 Чл.7. Приемането на рекламации се извършва в работното време на Търговеца във всеки един негов търговски обект, на неговия адрес на управление или на електронната поща info@italiashop.bg. Адрес за жалби: гр. София, ул. Цветна градина № 72, „Еспресо кафе“ ЕООД, за техническа поддръжка 0700 17 227. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на Потребителя.

 Чл.8 /1/. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба и рекламацията е направена своевременно, Търговецът е длъжен да я приведе в съответствие с договора. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

 /2/ В случаите по ал.1 Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избрания от него начин на обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 /3/ Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на Търговеца, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 • стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 • значимостта на несъответствието;
 • възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл.9 /1/. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец от предявяването на рекламацията.

 /2/. Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея или Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, то същият има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.

 /3/. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя.

 /4/. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от Потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на Потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 /5/. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 Чл.10. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Гаранционно обслужване

 Чл.11. Рискът от повреди на продукта при монтиране и/или инсталиране от Потребителя се носи изцяло от него и е за негова сметка, освен когато повредата се дължи на неправилни указания за монтиране и/или инсталиране.

 Чл. 12. Гаранционното обслужване не важи за изделия, при които са възникнали повреди вследствие на:

 • нарушени от Потребителя правила за монтаж, експлоатация, съхранение или транспортиране на стоките;
 • нарушаване на физическата цялост на изделието или при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта;
 • небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта;
 • отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, слънчево греене, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и други подобни;
 • ремонти действия в неоторизирани от Търговеца сервизи или от други лица;
 • промяна или модификация на конструкцията;
 • повреди, получени вследствие на монтирани части и аксесоари, различни от спецификацията на продукта при продажбата му;
 • при отклонения от стандартните (БДС) норми на захранващите или телекомуникационните мрежи.

 Чл.13. Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.).

 Чл.14. Поправката/ремонтът на стоки извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Търговеца да приведе стоката в съответствие с Договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Потребителя и се извършва в срок, уговорен между страните.

Разрешаване на спорове

 Чл.15. Възникналите спорове се разрешават между страните в дух на разбирателство и взаимни отстъпки, а при невъзможност от компетентния български съд. Адрес за жалби и сигнали до „Еспресо кафе“ ЕООД: гр. София, ж.к. Лозенец, ул. Цветна градина № 72, e-mail: info@italiashop.bg

 Чл.16. Уведомяваме Ви, че можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС), които са съответните помирителни комисии към Комисия за защита на потребителите или да използвате платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за функционирането на уебсайта и не могат да бъдат изключени. Такива бисквитки се задават само в отговор на направени от вас действия като език, валута, сесия за влизане, предпочитания за поверителност. Можете да настроите браузъра си да блокира тези бисквитки, но тогава нашият сайт може да не работи.

Бисквитки за Google Analytics

Тези бисквитки обикновено се задават от нашите маркетингови и рекламни партньори. Те могат да бъдат използвани от тях, за да изградят профил, който ви интересува, и по-късно да ви показват подходящи реклами. Ако не разрешите тези бисквитки, няма да имате насочени реклами за вашите интереси.

Маркетингови бисквитки

Тези бисквитки ни позволяват да измерваме трафика на посетителите и да виждаме източниците на трафик, като събираме информация в набори от данни. Те също така ни помагат да разберем кои продукти и действия са по-популярни от другите.